Rouwbegeleiding Stap voor Stap

Header

Privacyverklaring (AVG)

De AVG, (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe Europese wetgeving. Hij is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar vanwege een implementatieperiode van twee jaar is deze wet pas van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Privacy Verklaring ‘Rouwbegeleiding Stap voor Stap’, Praktijk voor rouwbegeleiding te Culemborg.
Contactgegevens:

Website: www.rouwstapvoorstap.nl
E-mail: info@rouwstapvoorstap.nl
Praktijkadres: Wilhelmina Druckerweg 6, 4105 EP Culemborg
Telefoonnummer: 06-30082301

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk rondom de ondersteuning van cliënten.

Doel en verwerking persoonsgegevens:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Computerprogramma’s of systemen:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Bewaartermijn:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Delen Gegevens:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, praktijk voor rouwbegeleiding, deelt persoons gegevens aan derden alleen met uw toestemming.

Cookies:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Rouwbegeleding Stap voor Stap’, Praktijk voor rouwbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@rouwstapvoorstap.nl.

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging persoonsgegevens:

Rouwbegeleiding Stap voor Stap, Praktijk voor rouwbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@rouwstapvoorstap.nl.